Fordonsåtervinning

XK body structure

Som en del i vårt miljöengagemang har vi utvecklat ett komplett program för fordonsåtervinning som innebär riktlinjer för återvinningsbar design, ökad användning av återvunnet material och minskning av farliga material.

 • PROGRAM FÖR FORDONSÅTERVINNING

  Förordningar som reglerar uttjänta fordon trädde i kraft i Storbritannien i november 2003 och implementerades fullständigt i mars 2005. Dessa kräver att alla biltillverkare och importörer av nya bilar i Storbritannien:
  - Tar tillbaka de fordon man släppt ut på marknaden i slutet av deras livstid och ser till att de behandlas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
  - Tillsammans med andra ekonomiska aktörer, uppfyller återanvändnings- och återvinningsmålen på 85 % av vikten från 2006 och 95 % av vikten från och med år 2015.

 • ETT NÄTVERK AV AUKTORISERADE DEMONTERINGSANLÄGGNINGAR

  Återtagandet ska vara kostnadsfritt för den senast registrerade ägaren eller användaren och gäller alla personbilar med upp till nio platser och upp till en tillåten totalvikt på 3/5 ton. Fram till den 1 januari 2007 gällde avgiftsfritt återtagande endast de fordon som registrerats första gången den 1 juli 2002 eller senare.

  Lagen definierar ytterligare villkor för att fordonet ska kvalificera sig för gratis återtagande:
  - Fordon ska levereras till en av tillverkaren utsedd anläggning för återtagande.
  - Fordonet ska vara komplett och innehålla fordonets huvudsakliga komponenter såsom motor, växellåda, karosserier, hjul och katalysator (om monterad).
  - Fordonet får inte innehålla ytterligare avfall (t.ex. trädgårds- och hushållsavfall, extra däck etc.).

 • MILJÖMÄSSIGT ANSVAR

  Miljöansvar utgör en viktig del av Jaguars verksamhetsfilosofi eftersom det är ett av vårt varumärkes kärnvärden. Jaguar har under de senaste åren arbetat oförtrutet med att integrera miljöhänsyn i sättet vi gör affärer på. Genom kärnverksamhetens processer sätter vi förbättringsmål och kontrollerar våra framsteg. Vi strävar efter att producera en så ekonomisk och ren bil som möjligt. Policyn beaktar miljön i stort och produktionen av återvinningsbara fordon i en avgasfri tillverkningsprocess.

  Man tar också hänsyn till slutet på bilens livslängd, hantering av gamla fordon och materialåtervinning från dessa. Återanvändning och återutnyttjande av material prioriteras före destruktion och där det är ekonomiskt möjligt integreras produkten på nytt. Alla Jaguarer har utformats att vara minst 85 % återvinningsbara. I dagens Jaguarmodeller finns 66 olika delar som är tillverkade av återvunnen plast med en totalvikt på

  26 kg. Ännu viktigare är det att material som används i Jaguars fordon kan återmatas in i materialcykeln igen och återanvändas i tillverkningen av nya bilkomponenter eller för ändamål utanför bilindustrin.

 • SANERINGSPROCESS

  När ett fordon lämnas in till en av Jaguars godkända demonteringsanläggningar kommer den att bli professionellt sanerad. Detta innebär

  - Alla vätskor dräneras.

  - Batteriet och däcken avlägsnas.

  - Krockkuddssystemet neutraliseras.

  Alla säljbara delar avlägsnas och säljs. Ytterligare behandling av fordonet kommer att ske vid en sönderdelningsanläggning där fordonet krossas. Med separationsteknik återvinner man metallmaterial som kan användas till nytt stål och icke-järnhaltiga metaller.

  Det resterande materialet, som kallas fragmenteringsrester, kan bearbetas ytterligare för att återvinna metalliskt och icke-metalliskt material. De kvarvarande resterna kan sorteras ytterligare och används i flera olika sammanhang. Glas som återvinns kan till exempel användas som ett mellanlager vid vägbyggen och ytbearbetning.

  Först när dessa processer har avslutats kommer de återstående resterna att deponeras (vanligtvis mindre än 20 % av den ursprungliga fordonsvikten).

 • FORSKNING

  Jaguar använder en försöksanläggning för demontering där fordonen tas isär och undersöks för att hitta enklare sätt att demontera fordon vid slutet av deras livscykel. Informationen från dessa undersökningar av nya och äldre Jaguarmodeller matas in i IDIS (International Disassembly Information system), ett system som fordonstillverkarna har utvecklat tillsammans som en informationskälla för effektiv demontering.

  IDIS innehåller demonteringsinformation om mer än 300 bilmodeller från 24 tillverkare. Klicka på länken nedan för att besöka IDIS hemsida:
  www.idis2.com