Policy om hållbar utveckling

Jaguar Sustainability

Vår policy

 • Vi åtar oss att ta itu med den hållbara utvecklingens utmaningar och vi arbetar som en ansvarsfull affärsverksamhet.  Vi strävar efter att uppnå en hållbar utveckling genom att integrera och balansera vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar inom alla våra verksamheter.
  Vi kommer att utveckla och driva effektiva affärsprocesser som är holistiska, som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga krav och som är en integrerad del av beslutsprocessen.
  Vi kommer att införa verktyg och tekniker som gör det möjligt för oss att utvärdera konsekvenser av vårt arbete med hållbar utveckling för att säkerställa prestandaförbättringar. Med jämna mellanrum kommer vi att rapportera om resultatet.
  Grundläggande för vår verksamhet är åtagandet om att ständigt förbättra den och att uppnå eller överträffa de lag- och regelmässiga krav som styr våra verksamheter.

 • EKONOMI

  - Leverera ekonomisk tillväxt med fokus på en långsiktig hållbar utveckling och erkänna vårt ansvar mot många olika berörda parter
  - Redogöra för de verkliga konsekvenserna av vår verksamhet för att ge bättre beslutsunderlag

 • SAMHÄLLE

  - Uppmärksamma och leva upp till vårt företagsansvar mot de olika aktörerna i vår bransch såsom aktieägare, anställda, leverantörer, återförsäljare och kunder samt närliggande samhällen
  - Förstå vårt bidrag till samhället med ”hållbart utvecklad rörlighet" i ett större sammanhang för att stödja vår långsiktiga planering.

 • MILJÖ

  - Förbättra miljöprestandan i hela verksamheten genom att minska och förebygga föroreningar, göra resursbesparingar, hantera besvärligt material på ett ansvarsfullt sätt, minimera avfall och införa fungerande och effektiva processer.
  - Optimera möjligheter att använda alternativa bränslen, förnyelsebar energi och återvunnet och hållbart material.

  David M Smith
  Verkställande direktör